• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden NL Veilig B.V.

Nederland Veilig B.V. (gevestigd te Hilversum) handelend onder de  handelsnaam deBesteEHBOdoos 

VOORWAARDEN TERZAKE VAN VERKOOP EN LEVERING: 1 ALGEMEEN/TOEPASSELIJKHEID. 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en  overeenkomst tussen deBesteEHBOdoos, hierna te noemen “Gebruiker”, en  een “Opdrachtgever” waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing  heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere  (rechts)-persoon die met Gebruiker een overeenkomst sluit dan wel wenst af  te sluiten, hun vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)  evenals erfgenamen. 

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op  overeenkomsten met Gebruiker voor de uitvoering waarvan door Gebruiker  derden dienen te worden betrokken. 

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de  medewerkers van Gebruiker en zijn directie. 

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ook in geval zij afwijken  van de door de Opdrachtgever gestelde algemene voorwaarden. De  toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de  Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN. 

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. 

2.2 Een schriftelijke aanbieding als bedoeld in 2.1 heeft een geldigheidsduur  van drie maanden. Gebruiker kan deze aanbieding gedurende deze drie maanden in welke vorm dan ook herroepen, tot het moment waarop de  Opdrachtgever de aanbieding heeft aanvaard door schriftelijke kennisgeving  daarvan aan een bevoegde vertegenwoordiger van Gebruiker. 2.3 Gebruiker behoudt zich het recht voor om bestellingen van derden zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. 2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en  andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de  overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en  administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

2.5 De door Gebruiker geleverde zaken blijven haar onvervreemdbare  eigendom totdat zij zijn betaald. 

3 OVEREENKOMST. 

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Gebruiker eerst dan tot stand, nadat het (onderhouds) contract door beide partijen is  getekend dan wel Opdrachtgever of Gebruiker een aanbieding of opdracht  schriftelijk heeft bevestigd. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn  gekomen op de dag, waarop het (onderhouds)contract dan wel de  

(opdracht)bevestiging is gedateerd. 

3.2 Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte  c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden en die mondeling zijn  overeengekomen wordt de factuur tevens als opdracht bevestiging  beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer  te geven.  

3.3 Indien en voor zover van de onderhavige algemene voorwaarden wordt  afgeweken dienen deze afwijkingen uitdrukkelijk door Gebruiker te zijn  vermeld in de schriftelijke aanbiedingen dan wel de opdrachtbevestiging. 3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, evenals  (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens  Gebruiker gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere  tussenpersonen, binden Gebruiker slechts indien en voor zover deze  bevoegdelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

3.5 Elke overeenkomst wordt door Gebruiker aangegaan onder de  opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling  van Gebruiker 

– voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de  overeenkomst. 

3.6 Gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst,  alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen, dat  zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal  worden. 

3.7 Gebruiker is bevoegd om – indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk  wordt geacht – voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van  de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de  Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte  prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Gebruiker hieromtrent met de  Opdrachtgever overleg plegen. 

  1. DUUR EN BEEINDIGING 

4.1 De duur van het (onderhouds) contract tussen partijen wordt aangegaan  voor vijf jaar en start op het moment van ondertekening, tenzij partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Opzegging is uitsluitend  mogelijk tegen de einddatum van de overeenkomst. De opzegging dient  schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van  minimaal zes maanden. De opzegging is slechts rechtsgeldig indien  Gebruiker de opzegging schriftelijk heeft bevestigd. De overeenkomst zal,  behoudens tijdige opzegging, telkens stilzwijgend met 1 jaar worden  verlengd. 

5 PRIJZEN. 

5.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk en  uitdrukkelijk als zodanig door Gebruiker aan Opdrachtgever is kenbaar  gemaakt. 

5.2 Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven prijzen gebaseerd op de tijdens  de aanbieding respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen,  loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremie,  verpakkings- en andere kosten en exclusief BTW. 

5.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Gebruiker gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander  met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke  voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige  prijsverhogingen bij orderbevestiging worden vermeld. 

5.4 Alle kosten, voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een  opdracht door of namens de Opdrachtgever, zijn geheel voor rekening van de  Opdrachtgever. 

6 LEVERING EN LEVERTIJDEN. 

6.1 Tenzij in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging anders is vermeld,  vindt (af)levering van de zaken door Gebruiker plaats af fabriek, magazijn of  opslagplaats. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken de  fabriek, magazijn of opslagplaats verlaten, dan wel het moment waarop de  zaken door Gebruiker in de vestiging van Opdrachtgever, conform contract,  zijn afgeleverd dan wel gemonteerd. 

6.2 De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat  deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname  weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die  noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te  slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

6.3 Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij  levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel  deze controle uit te voeren terstond na mededeling van Gebruiker dat de  zaken ter beschikking van Opdrachtgever staan. 

6.4 Eventuele tekorten of beschadigingen bij levering, dient Opdrachtgever op  de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten)  

vermelden, onverkort het bepaalde in artikel 13, bij gebreke waarvan  Opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd; reclames  dienaangaande worden alsdan niet meer in behandeling genomen. 6.5 Gebruiker is gerechtigd in gedeelten (deelleveranties) te leveren, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd; Opdrachtgever is dan tot betaling  gehouden in overeenstemming met art. 17. 

6.6 De levertijd geldt onder het voorbehoud, dat tussentijds geen wijzigingen  in de order worden aangebracht en zich geen gevallen van overmacht  voordoen. Overschrijding van levertijd geeft de Opdrachtgever geen  aanspraak op schadevergoeding of ontbinding, dan wel recht op verandering  van betalingsvoorwaarden of korting, noch op annulering van de order,  behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Gebruiker. 6.7 Mocht te verwachten zijn, dat de bedongen levertijd excessief zal worden  overschreden, dan zullen partijen nader overleggen. 

6.8 Orders boven de 250 euro worden franco huis geleverd. Orders beneden  dit bedrag worden niet franco geleverd. Hiervoor worden verzend- en  administratiekosten in rekening gebracht van 15 euro, tenzij schriftelijk anders  overeengekomen. 

7 TRANSPORT/VERPAKKING/RISICO. 

7.1 De wijze van verpakking wordt indien hierover in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging niets is vermeld door Gebruiker bepaald. 7.2 Eventuele additionele wensen van Opdrachtgever betreffende transport,  verzending, aflevering en montage worden slechts uitgevoerd indien  Opdrachtgever de meerkosten daarvan draagt. 

7.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan de onder 7.1 genoemde  zaken, veroorzaakt door haarzelf, derden of andere zaken, voor zover deze  schade niet aan Gebruiker is te wijten. 

8 UITVOERING en KWALITEIT. 

8.1 Werkzaamheden worden zoveel mogelijk in overeenstemming met de  voorschriften van Opdrachtgever uitgevoerd, indien en voor zover daarvan uit  de aanbieding en/of opdrachtbevestiging blijkt. Voor zover niets anders is  overeengekomen, zijn alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde  (hulp) materialen en speciale gereedschappen voor rekening van  Opdrachtgever. 

8.2 Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de  uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan  dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Gebruiker ter  beschikking heeft gesteld. 

8.3 Door Gebruiker geleverde goederen blijven haar onvervreemdbare  eigendom, totdat betaling heeft plaatsgevonden. 

8.4 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten  door derden. 

8.5 Gebruiker werkt uitsluitend met door ‘het Oranje Kruis” goedgekeurde artikelen en goederen. Indien Opdrachtgever goederen geleverd wil hebben  buiten dit goedgekeurde assortiment kan dit uitsluitend na schriftelijke  opdracht van Opdrachtgever en met volledige vrijwaring van Gebruiker voor  de kwaliteit van deze producten. 

9 VERZEKERINGEN. 

9.1 Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken  blijven eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit  de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 9.2 Opdrachtgever is gehouden alle door haar aan Gebruiker ter bewerking of voor andere doeleinden in het kader van een opdracht aan Gebruiker ter beschikking gestelde zaken hoe ook genaamd, deugdelijk te verzekeren en  verzekerd te houden tegen alle voorkomende risico’s gedurende de tijd dat  deze zaken onder beheer en/of in de risicosfeer van Gebruiker zijn. 

10 OVERMACHT. 

10.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen  onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst  redelijkerwijs niet meer van Gebruiker kan worden verlangd. Hieronder wordt  in ieder geval begrepen: werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport  moeilijkheden, brand, geweld, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder  geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar  deelnemen, c q bij haar leveranciers evenals toerekenbare tekortkomingen  van derden waardoor Gebruiker haar verplichtingen niet (meer) kan  nakomen, en voorts iedere omstandigheid buiten de macht van Gebruiker 10.2 Indien naar het oordeel van Gebruiker de overmacht van tijdelijke aard  zal zijn, heeft Gebruiker het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die overmacht oplevert is opgeheven. 10.3 Is naar het oordeel van Gebruiker de overmacht situatie van blijvende  aard, waarmee een periode van langer dan 3 maanden gelijk wordt gesteld,  dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de  overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. In dit geval is Gebruiker gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die ter nakoming van de  betreffende overeenkomst al zijn verricht. 

11 GARANTIE. 

11.1 Gebruiker staat in voor de goede werking, de deugdelijkheid en de  kwaliteit van de geleverde en/of de gebruikte materialen/grondstoffen,  evenals van de verrichte werkzaamheden, gedurende een door Gebruiker aan te geven termijn. Indien Gebruiker de gebruikte materialen/grondstoffen  van derden moet betrekken geldt de garantie slechts indien en voor zover  derden aan Gebruiker garantie hebben verleend. 

11.2 De garantieverplichting vervalt indien de Opdrachtgever enige  verplichting jegens Gebruiker niet nakomt, de Opdrachtgever zelf wijziging in  of reparatie aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien  het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden wordt  aangewend of het geleverde naar het oordeel van Gebruiker, op  onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. 

11.3 Voldoening aan overeenkomst, als gevolg van de gestelde garantie geldt  als enige en algehele verplichting. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot  enige vordering op schadevergoeding, noch tot vordering of ontbinding der  overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van  Gebruiker 

12 AANSPRAKELIJKHEID. 

12.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels is Gebruiker niet  gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of  indirect, zowel bij Opdrachtgever als bij derden, tenzij Opdrachtgever aantoont dat een en ander te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde  van Gebruiker 

12.2 De eventueel door Gebruiker te betalen schadevergoeding is beperkt tot  de factuurwaarde van de geleverde zaken dan wel tot de door de verzekering  aan Gebruiker uit te keren schadepenningen. 

13 RECLAMES. 

13.1 Reclames worden slechts in behandeling genomen indien en voor zover  deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk ter kennis van Gebruiker zijn  gekomen. De Opdrachtgever zal geen reclames kunnen indienen met  betrekking tot zaken, die hij bewerkt of verwerkt heeft. Teruggave van  geleverde zaken kan uitsluitend geschieden met uitdrukkelijke instemming  van Gebruiker en op de daarbij door Gebruiker te bepalen voorwaarden. 13.2 De Opdrachtgever is verplicht Gebruiker in de gelegenheid te stellen de reclames te (laten) onderzoeken en vastleggen. In geval daaruit blijkt van  toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Gebruiker zal zij te haren keuze  de fouten, gebreken of klachten verhelpen, hetzij een prijsreductie geven. 13.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen  op grond van een ingediende reclame op te schorten. 

13.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden  ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. 

13.5 Bij niet-tijdige indiening vervalt het recht op reclame. 

14 EIGENDOMSVOORBEHOUD. 

14.1 Gebruiker behoudt de eigendom van alle door haar aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen  uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst(en), inclusief rente, kosten  en/of schadevergoeding jegens Gebruiker heeft voldaan. 

14.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken nog niet op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd het geleverde te  vervreemden of op enige andere wijze over de geleverde zaken te  beschikken, tenzij met de uitdrukkelijke bevoegdelijke schriftelijke  toestemming van Gebruiker 

14.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van  hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te  stellen. 

14.4 Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten  wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet  herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen  derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

15 TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN DE OPDRACHTGEVER Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek van Gebruiker tot  vooruit betaling of zekerheidsstelling, in zijn verplichtingen jegens Gebruiker nalatig is; indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van  betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien beslag wordt  gelegd op één of meer van zijn zaken, kan Gebruiker haar 

leveringsverplichting opschorten of de overeenkomst voor het nog niet  uitgevoerde deel te ontbinden, onverminderd het recht van Gebruiker op  schadevergoeding door de Opdrachtgever.  

16 ONTBINDING. 

16.1 Indien Opdrachtgever niet, althans niet tijdig of niet behoorlijk voldoet  aan enige verplichting die voor haar uit enige met Gebruiker gesloten  overeenkomst voortvloeit, evenals ingeval van beslaglegging, surseance van  betaling, faillissement of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever heeft  Gebruiker het recht de overeenkomst, of een gedeelte daarvan zonder  ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Gebruiker is daarenboven gerechtigd, ter voldoening van haar opeisbare vordering haar  aanspraken op grond van de artikelen 13 t/m 16 uit te oefenen op de al  geleverde, of nog te leveren zaken, onverminderd aan Gebruiker toekomende  aanspraken wegens schadevergoeding. 

17 BETALING. 

17.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling ofwel bij (af)levering te  geschieden zonder enige korting of verrekening, ofwel door overmaking op  een door Gebruiker aan te wijzen bank- of girorekening, en wel binnen  veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  De op de bankafschriften van Gebruiker aangegeven valutadata is bepalend  voor het tijdstip van betaling. 

17.2 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats  in mindering van door Gebruiker gemaakte (invordering) kosten, vervolgens  in mindering van de aan haar verschuldigde interest en tot slotte tot  vereffening van openstaande facturen op basis van anciënniteit. 

18 RENTE EN KOSTEN. 

18.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de  factuurdatum de wettelijke vertragingsrente, vermeerderd met een  contractuele vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een  gedeelte van één maand geldt als volledige maand. Daarnaast brengen we  vijfentwintig euro aan administratiekosten late betaling in rekening. 18.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor  rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen  tenminste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met  inbegrip van de wettelijke vertragingsrente en verhoogd met de daarop  verschuldigde omzetbelasting. 

19 TOEPASSELIJK RECHT. 

19.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten en de uitvoering daarvan,  waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is  Nederlands recht van toepassing. 

20 GESCHILLEN . 

20.1 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met door  Gebruiker aangegane overeenkomsten zullen, behoudens indien en voor  zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen anders bepalen, worden  voorgelegd aan de rechter binnen wiens rechtsgebied Gebruiker statutair is  gevestigd. 

20.2 Het in lid 1 bepaalde laat onverlet het recht van partijen om het geschil  te doen beslechten door middel van arbitrage of bindend advies. 

21 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN 

21.1Gebruiker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.  Deze wijzigingen treden op het aangekondigde tijdstip in werking en deze  wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten. 21.2 Gebruiker zal de gewijzigde voorwaarden voorafgaand aan het sluiten  van de overeenkomst ter hand stellen aan de Opdrachtgever.

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop